Nagode by Solomon Lange lyrics

by - Sunday, July 16, 2017

Solomon Lange pictures

Sabon rai, ka bani, nagode/ Ceto, ka bani, nagode/ Taimako, ka bani, nagode/
Nasara, ka bani, nagode/ Iyali, ka bani, nagode/ Abokane, ka bani, na gode/ Sujada ne nake/ Godiya ne nake/ Sujada ne nake/ Godiya ne nake/ Sujada ne nake, ya Yesu/ Godiya ne nake, a!/ Sujada ne nake, mai Ceto/ Godiya ne nake, a! Kai ka share Hawaye/ Kai ka wanke Zunubi/ Kai ka bani Salama/ Kai ka bani yanci/ Kai ka bani Warkasuwa/ Kai ka bani Hikima/ Ma-so-yi-na, nagode! Sujada ne nake, (Sujada, sujada)/ Godiya ne nake, (Godiya, godiya)/ Sujada ne nake – Mai Ceto na (Sujada, sujada)/ Godiya ne nake (Godiya, godiya)/ Sujada ne nake – ya Yesu (Sujada, sujada)/ Godiya ne nake, a! (Godiya, godiya)/ Sujada ne nake – Mai Fansa (Sujada, sujada)/ Godiya ne nake, a! O! O! O! O!. Sarkin Runduna/ Allan alloli/ Kai mai iko – O! O! Nagode (Nagode), Nagode (Nagode)/ Nagode (Nagode), Nagode (Nagode)/ Nagode (Nagode), Nagode (Nagode)/ Nagode (Nagode), Nagode (Nagode) Ya Yesu, nagode (Nagode)/ Ni, nagode (Nagode)/ Mai iko, nagode,(Nagode)/ Ni, nagode Mai Taimako, nagode (Nagode)/ Nagode (Nagode)/ Mai Fansa, nagode (Nagode)/ Nagode (Nagode)/ Ya Allah nagode (Nagode)/ Ni nagode (Nagode)/ Mai Iko, nagode (Nagode)/ Ni, Nagode (Nagode)/ Mai Mulki, nagode (Nagode)/ Ai, nagode (Nagoda)/ Ni nagode (Nagode)/ Ai, nagode (Nagode)

You May Also Like

0 comments